שמאות

למשרדינו ניסיון בהערכות שווי לנכסי מקרקעין שונים ולרבות נדל"ן מניב, מרכזים מסחריים ומשרדים, קרקעות ופרויקטים למגורים, שטחים חקלאיים, נכסים ציבוריים וכן נכסים מיוחדים כגון: דיור מוגן, בתי מלון, תחנות דלק, Data Centers, מרכזים לוגיסטיים ועוד.

השומות נערכות למטרות שונות ובין היתר: 

שומות שווי שוק אומדני שווי שוק למקרקעין למטרות שונות.

שומות לפי תקן 19  – למשרדינו ניסיון בעריכת שומות למערכת הבנקאית לשעבוד נכסים לפי תקן 19.

שומות לפי תקן 17 – למשרדינו ניסיון בעריכת שומות לחברות ציבוריות וגופים פיננסיים לקביעת שווי הוגן לנכסים להשקעה על פי כללי חשבונאות IFRS ולפי תקן שמאות מס' 17 לצורך הכללתן בדוחות כספיים, לרבות עריכת שומות לצורך פרסום תשקיף להנפקה בבורסה לניירות ערך ומגעים מול הרשות לניירות ערך.

אומדני דמי שכירות ראויים – למשרדינו ניסיון באומדן דמי שכירות ראויים לנכסים מכל הסוגים.